Australia agrees to pay $70 million to Manus Island detainees

/606692