قطع ارتباط ظاهری محمود عباس با دونالد ترامپ

/article2244