To raise ou to rise en Anglais ?

/to-raise-to-rise-anglais