Xi Jinping’s visit to Czech Republic raises hopes for European grand canal project

/xi-jinpings-visit-czech-republic-raises