AI Weekly : In China, you can no longer buy a smartphone without a face scan

/ai-weekly-in-china-you-can-no-longer-bu